Sdružení Ašsko

Aš - Hranice - Krásná - Hazlov - Podhradí

dobrovolné sdružení obcí Ašského výběžku

 • 13 - AS - radnice
  AŠ - radnice
 • 01 - KR - fotbal
  KRÁSNÁ - fotbalové hřiště
 • 08 - HR - Trojstátí
  HRANICE - Trojstátí (Bavorsko - ČR - Sasko)
 • 19 - AS - základy kostel
  AŠ - základy evangelického kostela
 • 17 - PO - Neuberg
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 02 - KR - lancentrum
  KRÁSNÁ - lanové centrum
 • 15 - AS - Rozhledna
  AŠ - rozhledna na vrchu Háj (Bismarckova rozhledna)

  Více informací

 • 21 - AS - Goethnam
  AŠ - Goethovo náměstí
 • 12 - PO - Neuberg věž
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 03 - KR - chalupa
  KRÁSNÁ - lidová architektura
 • 09 - HR - u radnice
  HRANICE - park u radnice
 • 14 - AS - ZŠ
  AŠ - zrekonstruované hřiště u ZŠ Okružní
 • 07 - KR - dětské hřiště
  KRÁSNÁ - dětské hřiště
 • 10 - HR - kostel
  HRANICE - kostel
 • 05 - KR - MŠ
  KRÁSNÁ - mateřská školka
 • 16 - AS - Luther
  AŠ - pomník Dr. Martina Luthera

  Více informací

 • 20 - AS - SC Háj
  AŠ - Sportovní areál Vrch Háj
 • 04 - KR - náves
  KRÁSNÁ - náves
 • 11 - HR - náměstí
  HRANICE - náměstí
 • 06 - KR - pergola
  KRÁSNÁ - společenská pergola
 • 18 - AS - LaRitma
  AŠ - kulturní centrum LaRitma

Hodnocení činnosti za rok 2011

Dobrovolný svazek obcí Sdružení Ašsko, který je tvořen městy Aš a Hranice a obcemi Hazlov, Krásná a Podhradí, funguje již od roku 1999. I v roce 2011 se mikroregion snažil využít své výhodné polohy pro realizaci projektů přeshraniční spolupráce. Sousedství s Bavorskem a Saskem mu totiž umožňuje čerpat dotace jak z bavorského přeshraničního programu tak saského.

K poslednímu říjnu 2011 byly ukončeny stavební práce na „Integrované přeshraniční cyklostezce Wunsiedel – Selb – Aš“, realizované v rámci programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. Na jaro 2012 je naplánována kolaudace stavby a před zahájením letní sezóny 2012, v okamžiku kdy budou dokončeny poslední úseky stezky na německé straně, by se měla cyklostezka v celé své délce 44 km slavnostně otevřít a předat do užívání veřejnosti. Cyklostezka bude vybavena odpočinkovými místy, vícejazyčnými ukazateli a informačními tabulemi.
 
V roce 2011 došlo na fyzickou realizaci projektu „Cestování časem po Ašsku“, který měl oživit kulturní identitu regionu Ašska. Projekt vznikl ve spolupráci s Ašskou kulturní nadací z Rehau, která se pokusila prostřednictvím multimediální prezentace vyvolat v účastnících cesty vzpomínky na zapomenuté dějiny. Projekt se skládal z virtuální cesty časem (multimediální prezentace) a z cesty reálné (jízda autobusem po Ašsku). Multimediální prezentace propojila fotky, dvojjazyčné texty, mluvený jazyk a počítačovou simulaci ve virtuální cestu. Reálná cesta časem směřovala autobusem na místa, která byla základem multimediální prezentace. Autobusy byly vybaveny monitory, na kterých v průběhu cesty běžela prezentace. Zároveň si mohli účastníci cesty prohlédnout, jak dnes ona místa vypadají, jaké stopy po minulosti se zde ještě dají najít. Projektu se zúčastnili žáci z Aše a Horních Frank a zájemci z řad široké veřejnosti a byl všemi účastníky velmi pozitivně hodnocen.
 
Dalším projektem spolufinancovaným stejně jako projekt předchozí prostřednictvím Dispozičního fondu Euregia Egrensis byl projekt „Detailní plánování pro přeshraniční síť Zelený pás. Na projektu se podílely obce Hranice, Aš a Krásná, které si nechaly projekční kanceláří M Projekt z Chebu zhotovit projektové dokumentace plánovaných záměrů. Projektová dokumentace pro město Aš zahrnuje regeneraci zeleně v Geipelově parku, parku nad prodejnou Billa a pod Tyršovým domem. Nedílnou součástí je úprava historické „Kostelní cesty“ směřující od Geipelova parku přes obchvat ke státní hranici s Německem a revitalizace prostranství u státní hranice mezi bývalou celnicí u silničního přechodu až k železnici na Selb. Zde je plánován památník Železné opony jako objekt turistického ruchu.
Hlavním tématem projektové dokumentace v Hranicích je II. etapa naučné stezky. V rámci již vybudované naučné stezky budou vysázeny různé druhy stromů - „Stromy střední Evropy“, které budou turistům prezentovány na informačních tabulích. Stezku zároveň obohatí různé druhy hornin a nerostů, které jsou svým výskytem typické pro Karlovarský kraj. Informační tabule tak návštěvníkům představí „Neživou přírodu Karlovarska“. I v Hranicích dojde k vybudování 20-25 m dlouhého úseku Železné opony. Součástí dokumentace bude i revitalizace zahrady zdravotního střediska. Projektová dokumentace v obci Krásná nese název„Revitalizace Zámeckého parku“. Ta zahrnuje obnovení základů zámku, historických chodníků, úprava výsadby, osazení mobiliářem a vytvoření odpočinkové zóny pro děti.

Sdružení Ašsko již třetím rokem spolupracuje s kolegy z mikroregionu Centrum Železných hor z Pardubického kraje. Ve dnech 15.-17.9.2011 se uskutečnilo setkání, které sahalo daleko za hranice dvou mikroregionů. V rámci výjezdního pracovního semináře pro představitele obcí a členské a spolupracující subjekty Místních akčních skupin Pardubického kraje měly členské obce mikroregionu Sdružení Ašsko čest přivítat ve svých obcích starosty obcí, předsedy mikroregionů z Pardubicka. Návštěva byla o to zajímavější, že mezi zúčastněnými starosty byl i starosta Horní Čermné a senátor v jedné osobě, Ing. Petr Šilar. Setkání s představiteli obcí na Ašsku se uskutečnilo v restauraci Sokolovna Krásná ve čtvrtek 15.9.2011 ve večerních hodinách. Před samotnou prezentací činnosti mikroregionu Sdružení Ašsko si účastníci semináře za doprovodu starosty p. Pokorného prohlédli obec Krásná. V pátek dopoledne měli hosté z Pardubicka možnost podívat se i do dalších obcí.
 
Navštívili město Hranice, kde jim starosta p. Picka představil vybudovanou naučnou stezku vedoucí z Hranic na trojstátí. Dále se pokračovalo do obce Podhradí. Výklad starosty p. Smolky nejen o historii místního kostela upoutal všechny přítomné. Návštěva na Ašsku byla zakončena prohlídkou sportovního areálu pod vrchem Háj v Aši. Času seznámit podrobněji kolegy z Pardubicka s projekty na celém Ašsku bylo bohužel velmi málo, a tak se obě strany při loučení vzájemně utvrdily v pokračování spolupráce. Exkurze se dále vypravila směrem na Statek Bernard, Karlovy Vary, Teplou, kde se mimo prohlídky turisticky zajímavých objektů setkali s kolegy z dalších mikroregionů a místních akčních skupin působících v regionu.

Cílem mikroregionu pro rok 2012 je pokračovat v započatých projektech a ve spolupráci s partnerskými obcemi jak na české tak německé straně a začít v rámci Ašska pracovat na strategickém plánu členských obcí.
 
Zpracovala: Mgr. Petra Bulantová
manažerka Sdružení Ašsko
http://sa.obeckrasna.cz
 
Cyklostezka

 

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí