Sdružení Ašsko

Aš - Hranice - Krásná - Hazlov - Podhradí

dobrovolné sdružení obcí Ašského výběžku

 • 13 - AS - radnice
  AŠ - radnice
 • 01 - KR - fotbal
  KRÁSNÁ - fotbalové hřiště
 • 08 - HR - Trojstátí
  HRANICE - Trojstátí (Bavorsko - ČR - Sasko)
 • 19 - AS - základy kostel
  AŠ - základy evangelického kostela
 • 17 - PO - Neuberg
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 02 - KR - lancentrum
  KRÁSNÁ - lanové centrum
 • 15 - AS - Rozhledna
  AŠ - rozhledna na vrchu Háj (Bismarckova rozhledna)

  Více informací

 • 21 - AS - Goethnam
  AŠ - Goethovo náměstí
 • 12 - PO - Neuberg věž
  PODHRADÍ - zřícenina hradu Neuberg
 • 03 - KR - chalupa
  KRÁSNÁ - lidová architektura
 • 09 - HR - u radnice
  HRANICE - park u radnice
 • 14 - AS - ZŠ
  AŠ - zrekonstruované hřiště u ZŠ Okružní
 • 07 - KR - dětské hřiště
  KRÁSNÁ - dětské hřiště
 • 10 - HR - kostel
  HRANICE - kostel
 • 05 - KR - MŠ
  KRÁSNÁ - mateřská školka
 • 16 - AS - Luther
  AŠ - pomník Dr. Martina Luthera

  Více informací

 • 20 - AS - SC Háj
  AŠ - Sportovní areál Vrch Háj
 • 04 - KR - náves
  KRÁSNÁ - náves
 • 11 - HR - náměstí
  HRANICE - náměstí
 • 06 - KR - pergola
  KRÁSNÁ - společenská pergola
 • 18 - AS - LaRitma
  AŠ - kulturní centrum LaRitma

Ročenka 2015

Města Aš a Hranice a obce Krásná, Podhradí a Hazlov – sdružené od roku 1999 do nejzápadnějšího mikroregionu České republiky – Sdružení Ašsko, se v roce 2015 připravovala na nové programové období pro čerpání dotačních prostředků z Evropské unie pro období 2014 – 2020, které bylo spuštěno se značným zpožděním.

Jednou z priorit regionu, na které se představitelé všech členských obcí svazku jednohlasně shodli, bylo pořídit z Operačního programu životního prostředí do všech obcí a jejich místních částí bezdrátový rozhlas. Ten bude v případě schválení projektu Státním fondem životního prostředí sloužit jednak jako varovný informační systém, ale také jako rozhlas, který bude využíván k rychlému a bezprostřednímu kontaktu příslušných radnic a obyvatel. Bude tak možné např. informovat všechny obyvatele ašského výběžku o sportovních, kulturních a jiných událostech v regionu. V letních měsících zpracovávala akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba z Prahy ve spolupráci se SOVT RADIO s.r.o. projektovou dokumentaci na bezdrátový rozhlas a digitální povodňové plány členských obcí a zajistila rovněž kompletní přípravu a podání projektové žádosti. Ta byla se všemi přílohami k 13. listopadu 2015 podána na Státní fond životního prostředí, kde prošla kontrolou formálních náležitostí. V současné době probíhá věcné hodnocení projektu. O jeho výsledku bude Sdružení Ašsko informováno pravděpodobně až na jaře 2016 a pokud bude projekt schválen k realizaci, začne svazek připravovat výběrové řízení na zhotovitele varovného systému. Vlastní rozhlas by pak na obcích mohl být instalován nejpozději do srpna 2017.
 
U jednoho z nejvýznamnějších projektů Sdružení Ašsko „Integrované přeshraniční cyklostezky Wunsiedel – Selb – Aš“ známé jako Mostní cyklostezka pokračuje druhým rokem 5leté období tzv. udržitelnosti projektu, což s sebou přináší každoroční vytvoření zprávy o stavu a využití vybudované cyklostezky a její předložení kontrolním orgánům.

I v letošním roce se Sdružení Ašsko, popř. jeho členské obce setkávaly v pravidelných intervalech se svými saskými a bavorskými Přáteli v srdci Evropy. Velice intenzivně je v regionu kolem Ašského výběžku diskutován záměr obce Rehau, vybudovat v blízkosti státní hranice u obce Krásná v bavorské obci Neuhausen zážitkové centrum Artenoah. Toto centrum bude návštěvníkům všech věkových kategorií hravou formou zprostředkovávat informace související s tématem přírody a druhové rozmanitosti. V současné době je znám vítězný návrh samotného obsahu domu, do konce roku 2015 mělo proběhnout výběrové řízení na podobu architektury této turisticky atraktivní stavby. V roce 2016 by se měla vyřizovat potřebná povolení, a pokud nositel projektu, kterým je bavorské město Rehau, získá potřebné dotační prostředky, mohlo by v roce 2017 dojít k vlastní výstavbě zážitkového centra Artenoah.

Vzhledem k výjimečnosti tohoto, v regionu jedinečného záměru, pracují bavorské, saské a české obce v blízkém okolí na vytvoření spojitého přeshraničního mikroregionu ILE trojstátí Bavorsko, Sasko, Čechy, který by měl utužit mezinárodní spolupráci a ukázat členským obcím cestu společného rozvoje. Hlavním koordinátorem projektu je společnost Böhringer z Wunsiedelu, která by v dubnu 2016 na základě sebraných dat z řady schůzek všech partnerů projektu v uplynulém roce měla dokončit koncepci nového regionu ILE (koncepci Integrovaného rozvoje venkova).

Vyjma projektů přeshraniční spolupráce, která se díky ideální poloze Ašska na trojstátí sama vybízí, řešili přestavitelé Ašského výběžku otázku školství. Na základě vyhlášené výzvy č. 02_15_005 pro Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání připravilo Sdružení Ašsko pro celé ORP Aš projektovou žádost týkající se poskytnutí 95% dotace na zpracování tzv. Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Místní akční plán bude pro školská zařízení (MŠ, ZŠ, ZUŠ, MěDDM, atd.) nástrojem pro čerpání dotačních prostředků v novém programovém období. Plán má vytvořit ucelenou koncepci předškolního a základního vzdělávání v rámci ašského regionu, má najít společná témata místních škol a příklady kvalitních projektů.

V roce 2015 poznamenala dění na Ašsku soutěž Vesnice roku. Díky jedinečnému úspěchu obce Krásná, která získala nejprve Zlatou stuhu (1. místo) v rámci krajského kola této soutěže, následně uspěla i v boji s dalšími 12 zlatými obcemi z celé ČR a v září 2015 tak získala ocenění Vesnice roku ČR, měly všechny obce Ašska možnost se hned dvakrát účastnit slavnostních aktů spojených s vyhlašováním vítězů dílčích kol soutěže. Do našeho regionu tak zavítali nejen významní představitelé Karlovarského kraje včetně hejtmana JUDr. Martina Havla a radních, ale také ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a jiní vysoce postavení zástupci např. z Ministerstva zemědělství, Svazu měst a obcí či Spolku pro obnovu venkova. V roce 2016 bude obec Krásná společně s obcí Kateřinice ze Zlínského kraje (vítěz Vesnice roku 2014) reprezentovat nejen sebe, Ašský výběžek či Karlovarský kraj, ale celou Českou republikou v Evropském kole Vesnice roku.

Mottem Evropské soutěže Vesnice roku je pro rok 2016 „být otevřený“. Bez váhání by se v této soutěži mohlo velmi úspěšně prezentovat i Sdružení Ašsko. To je i v novém dotačním období otevřeno jakékoliv spolupráci, která povede k získání dotačních titulů a přispěje tak ke zkvalitnění a zpříjemnění života obyvatelům v nejzápadnějším koutu České republiky.

Zpracovala: Mgr. Petra Bulantová
manažerka Sdružení Ašsko


Jednání1
Jednání2
Jednání3

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí