Revitalizace Masarykova náměstí

TISKOVÁ ZPRÁVAbaner maly
 
Vážené dámy, Vážení pánové,
Dovolte mi Vás informovat o zahájení projektu „Revitalizace Masarykova náměstí“ reg. č. CZ.1.09/2.2.00/29.00629.
Projekt je zaměřen na revitalizaci centra města Hranice - Masarykova náměstí. Cílem projektu je posílení hospodářské, kulturní a společenské funkce. V průběhu realizace bude revitalizováno veřejné prostranství, které je v současné době neefektivně využíváno. Realizací projektu dojde ke změně funkčnosti a rozložení ploch, usměrnění dopravy do užších pruhů, vydláždění náměstí, úpravě chodníků a revitalizaci parku. Projekt revitalizace náměstí přispívá ke zlepšení vzhledu města a fyzické infrastruktury a uspokojení potřeb obyvatel města. Zároveň se město stane více atraktivním pro turisty, což povede k posílení hospodářského rozvoje města i jeho okolí.
Miroslav Picka, starosta města Hranice
INFORMACE O PROJEKTU
Název projektu: „Revitalizace Masarykova náměstí“
Registrační číslo: č. CZ.1.09/2.2.00/29.00629.
 
Projekt je zaměřen na revitalizaci veřejného prostranství - Masarykova náměstí v Hranicích u Aše za účelem posílení jeho hospodářské, společenské a kulturní úlohy. Vychází z dlouhodobé diskuse nad problémy a limitujícími faktory pro hospodářský rozvoj. Současný nevyhovující vzhled náměstí nekoresponduje s jeho funkcí jako centrálního shromažďovacího prostoru. Nevhodné uspořádání prostoru je příčinou nízké využitelnosti pro pořádní kulturních a společenských akcí a dlouhodobé stagnace významu náměstí jako přirozeného centra. Tento stav vede ke snižování návštěvnosti ze strany obyvatel a následně k utlumení ekonomických aktivit a centrum města tak přestává být živé.
 
Revitalizace Masarykova náměstí nahradí nynější neefektivně využívanou celkovou asfaltovou plochu upraveným dlážděným prostranstvím s parkem a usměrní dopravu. Nové řešení počítá s ozeleněním a osvětlením plochy takovým způsobem, aby byl střed města efektivně využíván jako příjemné místo pro odpočinek, setkávání a pořádání kulturních akcí.
Projekt významně přispívá ke zlepšení vzhledu města a tím vytváří pozitivní dopad na obyvatele i návštěvníky. Aktivity projektu vedou především k zajištění funkčnosti ploch města a následné stabilizaci a rozvoji všech druhů občanské a technické vybavenosti a služeb, které budou posilovat přirozené vazby obyvatel regionu k městu a zároveň tím bude podpořen cestovní ruch, jako významné odvětví národního hospodářství.Město díky přírodnímu potenciálu svého okolí, vhodné polohy v blízkosti státní hranice a rostoucímu zájmu o městskou turistiku má předpoklady stát se zajímavou, turisticky vyhledávanou lokalitou pro domácí i zahraniční turisty.
Projekt je součástí širšího záměru revitalizace centra města Hranice, z něhož byla v roce 2010 již realizována revitalizace parku (etapa IV.). Revitalizace náměstí s kostelem (etapa III.)by měla být v případě schválení realizována z programu Cíl 3 přeshraniční spolupráce v roce 2011.
 
Cílem projektu je revitalizace centra města Hranice za účelem posílení jeho hospodářského, kulturní a společenské funkce. Zvýšení kvality veřejné infrastruktury ve městě Hranice. Zkvalitnění infrastruktury pro pořádání kulturních a společenských akcí. Zlepšení podmínek pro kvalitní život obyvatel ve venkovských oblastech. Využití místního potenciálu k podpoře hospodářského růstu.
Projekt zlepší přístup a pohyb po náměstí pro osoby se sníženou pohyblivostí rodičům s kočárky a ostatním, kterým dosud terén způsoboval komplikace. Současné nerovnosti terénu, obrubníky a jiné výškové rozdíly budou vyrovnány.
 
Realizace projektu povede k posílení pocitu sounáležitosti obyvatel s místem jejich života, místní historií a rozvoji vztahu k místnímu hmotnému i nehmotnému dědictví. Zejména kulturnost stavení obnovy venkova a úcta k tradicím jsou klíčem k udržení identifikace obyvatel s městem. Obyvatelé města budou pyšní na pěkné veřejné prostranství, kam mohou vodit své přátele a návštěvníky.
 
 
banner velky

Město Aš
stránky
města Aše

Město Hranice
stránky
města Hranice

Obec Hazlov
stránky
obce Hazlov

Obec Krásná
stránky
obce Krásná

Obec Podhradí
stránky
obce Podhradí